مراسم تودیع و معارفه روسای سابق و جدید انجمن آثار و مفاخر فرهنگی